MS Falcon®

MS Falcon® je komplexně řešený monitorovací systém, který umožňuje trvalé sledování požadovaných podmínek na těch pracovištích, která permanentní monitoring vyžadují. Systém Falcon byl vyvinut tak, aby obsluze průběžně poskytoval důležité informace o podmínkách, které jsou dle požadavků zákazníka sledovány a zároveň garantoval maximální možnou ochranu včasným hlášením, že tyto podmínky nejsou aktuálně dodržovány.
Systém Falcon je díky své operativnosti úspěšně používán zejména pro sledování podmínek, za kterých jsou skladovány termolabilní materiály – léky různých lékových forem, transfuzní přípravky a krevní deriváty, transplantáty, očkovací séra, buněčné materiály, biologické vzorky, laboratorní diagnostika, chemické látky apod. Jedná se především o širokou oblast zdravotnictví, ať již oddělení ryze klinických nebo oddělení komplementu, výzkumných pracovišť, kontrolních laboratoří, provozů farmaceutického průmyslu, lékáren, skladovacích prostor či ostatních provozů majících obdobné požadavky na průběžný monitoring.
Běžně se tedy jedná o sledování např. teplotních podmínek v kryobankách (Dewarovy nádoby s tekutým dusíkem při cca – 200 °C), na transfuzních odděleních (dlouhodobé skladování plazmy pod – 25 °C, střednědobé skladování erytrocytů při 2 – 6 °C nebo krátkodobé skladování trombocytů při 20 – 24 °C), v laboratořích různých specializací (uchovávání diagnostik např. při 2 – 8 °C nebo inkubace substrátů např. při 37 °C atd.), v lékárnách (skladování léčiv např. při 2 – 15 °C) či při skladování dalších biologických nebo chemických materiálů a látek.
Protože je systém vyvinut pro sledování fyzikálních veličin, které lze správnou volbou kvalitního čidla převést na přesný elektrický signál, umožňuje sledovat např. teplotu, vlhkost, výšku hladiny, provozní stav zařízení atp. Vedle nejčastějšího monitoringu teploty se kombinace teplota/vlhkost užívá pro monitoring těchto podmínek v jednotlivých místnostech či prostorech. Z monitoringu provozních stavů bývá nejčastěji sledovaným prvkem zda je zařízení v provozu nebo je vypnuto či zda má zařízení otevřené nebo uzavřené dveře.
Po technické stránce je systém konstruován stavebnicovým způsobem, což umožňuje jeho značnou variabilitu a odpovídající funkčnost jak pro uživatele s malým počtem sledovaných parametrů (např. malá lékárna se dvěma lednicemi) tak i pro uživatele multikomponentní (např. fakultní nemocnice s monitoringem několika klinik a oddělení s obrovským množstvím sledovaných parametrů – objektů různého druhu). Systém umožňuje stejně dobře sledovat průběžně situaci na jednom pracovišti jako na několika pracovištích zároveň, která nemusejí být umístěna ani v jedné lokalitě. Lze pro potřebu monitoringu propojit např. různá detašovaná pracoviště jednoho zřizovatele pod jednu dozor vykonávající jednotku popř. a/nebo se zachováním dílčích kontrolních stanovišť. Vše záleží na konkrétním požadavku zákazníka, přičemž díky zmiňované variabilitě systému je systém snadno modifikovatelný v případě rozšiřování požadavků na monitoring dalších lokalit zákazníka.
Graficky je monitoring řešen známým a osvědčeným systémem oken, které si uživatel definuje dle svých potřeb, přičemž se obvykle zachovává, pokud tak uživateli vyhovuje, členění v logických celcích odpovídajících např. jednotlivým jeho lokalitám nebo členění na důležité a méně důležité objekty.
Dokonale propracovanou stránkou systému Falcon jsou jeho alarmové funkce. Systém má integrovaný modul autokontroly, který zabezpečuje v každém časovém okamžiku sledování funkčnosti jednotlivých prvků systému jako takových a tím zabezpečuje plnohodnotnou funkčnost systému jako celku. Dojde-li např. k výpadku síťových prvků, které jsou obvykle součástí celonemocniční sw sítě a jsou spravovány odborem informatiky organizace, Falcon ho detekuje a upozorní na tuto skutečnost. Uživatelsky je pak velmi atraktivní způsob alarmové ochrany jednotlivých objektů. Každý objekt má samostatně nastavitelné dvě spodní a dvě horní meze podmínek, které jsou při jejich dosažení ihned identifikovány a dle uživatelského nastavení také avizovány. V praxi to tedy umožňuje např. při monitoringu teplotních podmínek skladování diagnostik v teplotním režimu 2 – 8 °C definovat první tzv. alarmovou mez např. na hodnotu 3 a 7 °C a druhou tzv. havarijní mez na hodnotu 2 a 8 °C. Uživatel je tedy včas informován o tom, že teplota uvnitř lednice např. stoupá a při dosažení zadané alarmové meze 7 °C je systémem upozorněn nejenom změnou barvy daného objektu na monitoru PC na barvu žlutou, ale především akustickým hlášením. Má tedy dostatek času, aby zareagoval a zjednal nápravu nežádoucí tendence. Pokud je překročena havarijní mez, je daný objekt na monitoru PC označen červeně a automaticky se spustí intenzivní varovný signál akustické sirény. Tato funkce je zachována vždy, a to i při výpadku řídícího PC, takže uživatel má jistotu, že objekty jsou řádně systémem střeženy i při havarijních situacích.
Systém zároveň shromažďuje veškerá naměřená data v takových časových úsecích, jak požaduje uživatel. Při standardním chodu je aktuálně zobrazuje na monitoru PC a jejich záloha je na PC také vždy k dispozici, a to v plném rozsahu od doby, kdy byl daný objekt do systému zaveden. Pro dokonalou přehlednost uložených dat systém umožňuje jejich zobrazování buď formou tabulky a nebo formou grafu.
Při práci se systémem je vyžadována autorizace obsluhou formou jedinečného přístupového hesla, následně jsou veškeré úkony systémem zaznamenávány a tudíž jsou také dokladovatelné. Každému pracovníkovi lze přiřadit odpovídající rozsah kompetencí, který mu umožňuje se systémem pracovat od základní uživatelské úrovně nebo až po úroveň administrátora.
Systém Falcon je neustále modernizován a v pravidelných periodách jsou vydávány upgrade verze odrážející nejenom požadavky zákazníků, ale především prvky aktivně zlepšující činnost celého systému, jeho stabilitu, rychlost a uživatelskou přívětivost.
V případě zájmu zákazníka a pokud to umožňuje jeho technické vybavení, nabízí společnost Kesa vzdálený dohled nad systémem 24/24 a 7/7. Případně další služby spojené s tímto přístupem jako např. správu databáze ukládaných dat, zpracovávání periodických přehledů o sledovaných událostech v databázi, tisky protokolů a jejich periodické zasílání zákazníkovi apod. Samozřejmostí je provádění pravidelných kalibrací čidel zapojených v monitorovacím systému, validací celého systému i jednotlivých objektů v systému zapojených. Servisní zásahy v systému Falcon jsou možné u zákazníků propojených se serverem Kesa prakticky okamžitě, dojezdová servisní služba k zákazníkovi se řídí zněním podmínek servisní smlouvy uzavřené s konkrétním zákazníkem.

Napište nám

Napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS