Všeobecné obchodní podmínkyZákladní ustanovení

Pro účely těchto Všeobecných obchodních, dodacích a servisních podmínek (dále jen „Podmínky“) se „Dodavatelem“ rozumí KESA s. r. o. se sídlem Smetanova 846, 539 73 Skuteč, IČ: 25285017, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis C, vložka 12805, a jí pověřené osoby. „Odběratelem“ se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (termín zahrnuje též nabyvatele, právní nástupce, správce a zástupce osoby), která si objedná nebo zakoupí Produkt. Produktem se rozumí zboží a služby, které jsou dodány nebo mají být dodány Dodavatelem Odběrateli za podmínek stanovených každou jednotlivou Smlouvou a těmito Podmínkami, včetně všech jejich náhrad a obnov.

 

Smlouva

Dodavatel přijímá písemné objednávky Odběratele na emailové adrese kesa@kesa.cz, prostřednictvím webových stránek www.kesa.cz, případně poštou na adresu Smetanova 846, 539 73 Skuteč. Každá objednávka Odběratele, kterou Dodavatel přijme, bude představovat jednotlivou právně závaznou smlouvu, která je dále v těchto Podmínkách uváděna dále jen jako „Smlouva“.

Doručení Smlouvy Odběratele je neprodleně Dodavatelem potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu Odběratele uvedenou Odběratelem ve Smlouvě, což však ještě neznamená, že Dodavatel Smlouvu akceptoval a že byla uzavřena Smlouva.

Odesláním objednávky Odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odběratel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu v těchto případech:

a) Produkt není na skladě – v případě, že Produkt objednaný Odběratelem už není na skladě, Dodavatel navrhne alternativní řešení formou dodání jiného Produktu pro Odběratele. Pokud Odběratel nesouhlasí se změnou Smlouvy, je Smlouva automaticky zrušena.

b) Falešná Smlouva – jako falešná je označena Smlouva v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví, nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování Smlouvy). V takovém případě se Dodavatel pokusí spojit e-mailem či telefonem s Odběratelem a vyjasnit vzniklou situaci.

c) Produkt se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena Produktu. Pokud Odběratel nesouhlasí se změnou Smlouvy, kterou mu Dodavatel navrhne, je Smlouva automaticky zrušena.

V případě změny Smlouvy je takto změněná Smlouva závazná pro Odběratele i Dodavatele okamžikem potvrzení změny Smlouvy Odběratelem. Dodavatel není povinen akceptovat změnu Smlouvy v okamžiku, kdy již předal Produkt dle původní Smlouvy externímu přepravci, či již Produkt upravil na přání Odběratele.

Okamžikem uzavření Smlouvy je Smlouva pro Odběratele i Dodavatele závazná.

V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může Odběratel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí Produktu.

Odběratel nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce Produktu, které bylo upraveno podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu a dále od Smlouvy o dodávce Produktu, který již byl u Odběratele dle jeho požadavků na míru namontován.

Postup při odstoupení od Smlouvy je takový, že Odběratel zašle písemně na kesa@kesa.cz oznámení o odstoupení od Smlouvy, které musí obsahovat následující údaje: a) označení Dodavatele, b) text, že Odběratel odstupuje od Smlouvy, c) číslo Smlouvy, d) datum objednání a datum převzetí Produktu, e) jméno, příjmení a adresa Odběratele, f) číslo bankovního účtu Odběratele, na který mu bude vrácena kupní cena h) podpis Odběratele a datum podpisu.

Kupní cena bude vrácena Odběrateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Dodavatel informován o rozhodnutí Odběratele odstoupit od Smlouvy. Odběratel zašle vrácený Produkt na adresu Dodavatele, a to pojištěným balíkem. Pokud dodaný Produkt byl ve shodě se Smlouvou, náklady na vrácení Produktu Odběrateli nese v plném rozsahu Dodavatel. Produkt nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozený a kompletní včetně veškerého příslušenství, jinak nelze vrácení Produktu akceptovat. Odběratel je povinen Produkt při přepravě zabezpečit proti poškození a vrátit jej v původním obalu společně s doklady vztahujícími se k Produktu (jako např. záruční list, návody, kopie dokladu o koupi, apod.), bez kterých Dodavatel není schopen Produkt identifikovat a prodlužuje se tak doba zpracování.

V případě, že bude hodnota Produktu snížena v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení, odpovídá za takové snížení hodnoty Produktu Odběratel a vrácená částka bude odpovídajícím způsobem snížena. Při nesplnění lhůty k odstoupení od Smlouvy, kdy odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno nejpozději 14. den od převzetí Produktu, je takové odstoupení od Smlouvy neplatné. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy musí Odběratel koupený Produkt vrátit Dodavateli.

Dodavatel může odstoupit od uzavřené Smlouvy v těchto případech:

a) objednaný Produkt se stane nedostupným, neboť se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný Dodavateli, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Dodavatele. Týká-li se výše uvedená nedostupnost pouze části objednaného Produktu, může Dodavatel zrušit pouze tu část Smlouvy.

b) dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou Dodavatel Produkt získává, kdy tato změna nebyla Dodavateli známa v době potvrzení Smlouvy. Dodavatel je povinen před odstoupení od Smlouvy o změně ceny informovat neprodleně Odběratele a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s Odběratelem nedojde k dohodě o nové ceny, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Dodací podmínky

Dodací lhůta činí jeden až osm týdnů od objednání v závislosti na rozsahu a struktuře objednávky a na rozvrhu Dodavatele. Dodavatel je oprávněn plnit objednávku po částech a Odběratel se zavazuje plnění tímto způsobem přijmout.

Dodržení dodací lhůty ze strany Dodavatele předpokládá včasné splnění smluvních povinností Odběratele (dodání projektové dokumentace, úhrada zálohové faktury apod.). V případě včasného nesplnění smluvních povinností Odběratele se termín dodání prodlužuje o takovéto prodlení.

Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech termín dodání prodloužit, v takovém případě však musí Odběratele na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit.

Součástí dodávky je návod k obsluze zakoupeného Produktu v českém jazyce. V případě, že Produkt vyžaduje odbornou instalaci, je součástí dodávky uvedení zboží do provozu a zaškolení obsluhy. Cena odborné instalace a zaškolení obsluhy bude sdělena Odběrateli před uskutečněním dodávky. Platí, že pokud Odběratel poté přijme instalaci a zaškolení, akceptuje tím cenu, která mu byla sdělena.

Produkt je dodáván Dodavatelem nebo zásilkovou službou (dále jen „Dopravce“). Součástí dodávky je vždy doklad o dodání a převzetí Produktu (dodací nebo přepravní list) obsahující přesné označení Produktu, název a počet dodávaných kusů. Produkt si může Odběratel též převzít ve skladu Dodavatele na základě předběžné dohody s Dodavatelem. Náklady spojené s dodáním a převzetím Produktu nese, nebude-li Dodavatelem stanoveno jinak, Odběratel.

Odběratel je povinen Produkt převzít a převzatý Produkt potvrdit dle požadavků Dodavatele na dodacím listu. Pokud Odběratel nepřevezme Produkt, je povinen nést náklady na opakované dodání.

Produkt je dodáván na místo určení specifikované ve Smlouvě, kde je Odběratel povinen zajistit převzetí Produktu. Odběratel musí Produkt pří převzetí s Dopravcem zkontrolovat a podpisem stvrdit jeho převzetí. Převzetí Produktu stvrzuje Odběratel buď podpisem přepravních dokumentů v případě zasílání Produktu Dopravcem, nebo dodacího listu v případě dodání Dodavatelem. V okamžiku převzetí Odběratel stvrzuje, že dodávka Produktu obsahuje deklarovaný počet jednotek (balení, krabic, palet atd.) a že dodávka Produktu není zřetelně poškozena.

V době nedostatečné dostupnosti Produktu bude Dodavatel oprávněn rozvrhovat dodávky, jak uzná za vhodné, aniž by tím porušil Smlouvu.

Odběratel je povinen včas a bezplatně poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost a to i při instalaci Produktu.

Odběratel nabývá vlastnické právo až okamžikem uhrazení faktury. Do úplného uhrazení faktury zůstává Produkt majetkem Dodavatele a ten je oprávněn s ním nakládat. V případě, že Odběratel není konečným uživatelem Produktu, je povinen o této skutečnosti (vlastnictví k Produktu) informovat investora díla a konečného uživatele.

V případě zakoupení Produktu určeného ke skladování termolabilního materiálu (lednice, mrazáky) nebo Produktu určeného k jeho monitorování (teploměry, monitorovací systémy) je Odběratel povinen zaslat na email kesa@kesa.cz Dodavateli potvrzený instalační a konfigurační protokol Produktu. Dodavatel zašle vyjádření do 5 pracovních dnů. Bez schválení Dodavatele užívá Odběratel produkt na vlastní riziko.

 

 

Záruční a reklamační podmínky

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele a vztahuje se na produkt, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího – Odběratele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Odběratel není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení Produktu (nebo jeho dílů) způsobeným jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti) nebo je způsobena Odběratelem, či vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou nebo mechanickým poškozením.

Na Produkt je poskytnuta Dodavatelem záruční doba (dále jen „záruka“) uvedená v záručním listě či na dokladu o koupi jednotlivého Produktu, obvykle 24 měsíců ode dne převzetí Odběratelem nebo předání prvnímu veřejnému dopravci, není-li výslovně sjednáno jinak.

Montáž nebo jiné uvedení Produktu do provozu zásadně není součástí dodávky Produktu a Odběratel prohlašuje, že mu způsob uvedení Produktu do provozu je znám, neboť to plyne z povahy věci.

Odběratel je povinen zkontrolovat Produkt bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno zjevné poškození obalu, mechanické poškození nebo jsou zřejmé jiné známky poškození, vyhotoví se písemný záznam o této skutečnosti na dodací list a Odběratel se s Dodavatelem dohodne na způsobu řešení. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Záruční opravu zajišťuje Dodavatel na základě písemných reklamací Odběratele na emailové adrese kesa@kesa.cz, kde musí být uvedeno typ a výrobní číslo Produktu, číslo prodejního dokladu (faktury) a popis reklamované vady. K emailu je přiložen doklad o zakoupení Produktu, případně záruční list, s uvedeným výrobním číslem reklamovaného Produktu. Pozáruční a mimozáruční servis zajišťuje Dodavatel na základě objednávek nebo celoročních smluv.

Záruka se vztahuje jen na plně uhrazenou dodávku Produktu.

V případě zjištění neodstranitelné vady Produktu Odběratelem bude tento Produkt vyměněn za nový, popřípadě vráceny peníze či poskytnuta sleva z ceny Produktu přiměřená vadě. Pokud byl Produkt mechanicky poškozen Odběratelem nebo byl do Produktu proveden zásah či úprava bez písemného svolení Dodavatele, není výměna či vrácení peněz možné.

V případě zjištění odstranitelné vady, bude tato vada odstraněna v zákonné lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Pokud Odběratel požaduje odstranění vady v kratší, než nabízené lhůtě, může s Dodavatelem uzavřít servisní smlouvu nebo může využít placeného výjezdu na opravu, v tomto případě hradí Odběratel veškeré náklady související s tímto urgentním výjezdem. Souhlas se zaslanou cenou nákladů Odběratel potvrdí písemnou formou na email kesa@kesa.cz.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Jedná se o vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Dodavatel může záruční opravu plnit výměnou reklamovaného Produktu.

Doba, po kterou Odběratel nemůže Produkt z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se běh záruční doby neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy Dodavatel vydává Odběrateli dodací list, který slouží k prokazování práv Odběratele, proto je ve vlastním zájmu Odběratele před podpisem dodacího listu zkontrolovat jeho obsah a dodací list pečlivě uschovat.

Odběratel se zavazuje v případě opravy na místě instalace umožnit přístup v termínu požadovaném servisní organizací. Pokud nebude termín Odběratelem akceptován, může být překročena servisní lhůta 30 dnů.

Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže Produktu).

Odběratel je povinen umožnit přístup k reklamovanému Produktu.

Při uplatnění reklamace předá Odběratel Produkt čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že Produkt nedodá kompletní a je-li kompletnost Produktu nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním Produktu (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu Produktu či v záručním listě, používání Produktu v rozporu s jeho určením, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného Produktu, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním Produktu v nevhodných podmínkách – vlhko, extrémní teploty, prašnost apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením, nesprávnou obsluhou Produktu apod.);

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do Produktu (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž, neodborný zásah třetí osoby), vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo instalaci budovy), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením Produktu;

c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Produktu odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;

d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost Produktu z důvodu transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.); nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení; změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání); vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, filtry, akumulátory, baterie, apod.); vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením;

e)běžným opotřebením Produktu

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku, pravidelné bezpečnostně technické kontroly, validace a kalibrace.

Záruka na dodaný náhradní díl Produktu při záruční a pozáruční opravě je poskytována v délce 6 měsíců a to za předpokladu jeho odborné instalace.

 

Platební podmínky a cena

Ceny Produktu jsou uváděny v CZK a řídí se sdělením Dodavatele Odběrateli a podle aktuální cenové nabídky případně ceníku nebo údajů uvedených v e-katalogu Dodavatele na stránkách www.kesa.cz. Ceníky vydané Dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Dodavatel neodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Produktu s ohledem na jakékoli zvýšení jakýchkoli nákladů nebo výdajů na výrobu, skladování či dopravu nebo jakýchkoli poplatků či daní nebo s ohledem na jakékoli kolísání kurzů měn, nebo jiné neovlivnitelné podmínky, které mohou nastat kdykoli před odesláním Produktu.

Odběratel je povinen ověřit si všechny informace, včetně ceny, uvedené v cenové nabídce Dodavatele, a před odesláním kontaktovat Dodavatele, jestliže shledá, že jakékoli uvedené informace jsou nesprávné. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli oznámit Odběrateli opravu jakékoli nesprávně uvedené ceny ve své cenové nabídce nebo jakékoli ceny zahrnující slevu, na niž Odběratel nemá nárok. V takovém případě může Odběratel danou objednávku zrušit nebo dodaný Produkt vrátit podle Dodavatelova standardního postupu zrušení objednávky a vrácení Produktu.

V případě jakéhokoli rozporu mezi cenou Produktu uvedenou Dodavatelem v jakékoli cenové nabídce a cenou uvedenou v katalogu jakékoli třetí strany (ať už v elektronické či jiné podobě) budou platit podmínky cenové nabídky Dodavatele.

Úhradu ceny Produktu je možné uskutečnit bezhotovostním bankovním převodem nebo dobírkou u externího dopravce. Cena za dodávku Produktu v případě platby bankovním převodem se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude částka v plné výši připsána na účet Dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo platby předem u „nespolehlivých plátců“, u Smluv nestandardního plnění nebo u nového Odběratele. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy Odběratelem.

Po dodání Produktu vystaví Dodavatel fakturu (daňový doklad), splatnost faktury je 14 dní. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta předem při objednání Produktu.

Případné dílčí dodávky jsou fakturovány dílčími fakturami se samostatnými termíny splatnosti.

Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku Dodavatele.

Dodavatel může umožnit Odběrateli osobní odběr Produktu na adrese společnosti KESA s.r.o., jestliže o to Odběratel při objednávce požádá. Objednávku je v takovém případě možné platit pouze bankovním převodem. Při vydaní Produktu na odběrném místě musí Odběratel uvést své jméno, příjmení a číslo objednávky a bere na vědomí, že jeho totožnost může být zkontrolována. V případě osobního odběru neztrácí Odběratel právo odstoupit od Smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí Produktu.

Při opožděném uhrazení faktury Odběratelem, může Dodavatel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Je také oprávněn pohledávku prodat, nebo postoupit.

Platby nesmějí být bez souhlasu Dodavatele zadrženy nebo započteny a Dodavatel může Odběratele zažalovat o cenu Produktu a jakékoli další neuhrazené částky, i když na Odběratele nepřešel nárok na Produkt ani vlastnictví Produktu.

Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Odběratele může Dodavatel účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny dodávky, vedle skutečně vzniklé škody.

Dodavatel je oprávněn pozastavit dodávky v případě neuhrazených splatných pohledávek vůči Odběrateli. Takové pozastavení není neplněním sjednaného termínu dodání.

 

Ochrana osobních údajů

Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost KESA s.r.o. bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat údaje o jeho osobě (zejména jeho jméno a příjmení, IČ, rodné číslo, datum narození, adresy bydliště, telefonní kontakt), v této Smlouvě a dalších navazujících smlouvách a dokumentech, včetně archivování smluv a dokumentů podle zvláštních předpisů. Odběratel dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím dodavatelům, partnerům, zprostředkovatelům, anebo společníkům a poradcům společnosti KESA s.r.o.. Souhlas podle tohoto článku je udělen na dobu nutnou pro plnění povinností z této Smlouvy, minimálně však na období pěti (5) let. Osobní údaje budou užity zejména za účelem jednání o smluvních vztazích mezi Dodavatelem a Odběratelem, plnění smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Odběratelem, nabízení obchodu nebo služeb Odběrateli, plnění závazků a pro tvorbu statistik prodeje.

Informace o odběratelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost KESA s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek kesa.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a společnost KESA s.r.o. údaje zlikviduje.

Veškeré údaje získané od odběratelů užívá společnost KESA s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a banky, kterým jsou osobní údaje odběratelů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení Produktu a jeho úhradu. Bez výslovného souhlasu odběratelů nakládá společnost KESA s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.